BIJZONDERE AMBTEN  
   
   

A.D.A: Agro dando assignando; Agris dandis assignandis (triumvir)

          (Persoon belast met landtoewijzing.)

 
   

A.D.A.I.: Agris dandis assignandis iudicandis

 
   

Triumviri agris iudicandis assignandis:

(Driemanscommissie  die belast is met het toewijzen van de

aanbesteding van openbaar land. (ager publicus)

 
   

Triumviri coloniae deducendae:

(Driemanscommissie voor het stichten van een kolonie.)

 
   

Quinquevir agris dandis adsignandis iudicandis

 (Caesar’s agrarische vijfmanscommissie.)

 
   

In vroegere periodes zonden de Romeinse censors afgevaardigden naar

de Italiaanse gemeenten om daar de taken van een censor uit te voeren.

In de loop van de eerste eeuw v.Chr. echter vertrouwden de gemeenten,

om de vijf jaar, de plaatselijke censoriale taken toe aan hun eigen

belangrijkste beambten, de duoviri iure dicundo,

die bij deze gelegenheden bekend waren

als quinquennales (of censors)

   

Decurio: lid van de plaatselijke Senaat van Romeinse stadsgemeenten.

Duovir: lid van een tweemansbestuur, de duoviri iure dicundo, met rechterlijke macht;

de twee hoogste bestuurders van Romeinse gemeenten.

Quattuorvir: lid van een viermansbestuur (of raad), speciaal het bestuur van

Romeinse gemeenten van vóór 89 v.Chr.

Bestond uit de duoviri iure dicundo en twee aediles.

Quaestores staan onder de aedilen of quattorviri aedilicia potestate en onder

duoviri of quattorviri iure dicundo