ILS, Imperatores Galliarum
 

Onder Postumus Augustus (260-269) ontstond een zelfstandig

rijk in Gallia; hierbij sloten zich aan Britannia en Hispania.

Het afgescheiden Gallische rijk hield midden 274 op te bestaan na de

geleden nederlaag nabij Chálons van C.Pius Esuvius Tetricus Augustus

en diens gelijknamige zoon tegen L.Domitius Aurelianus Augustus,

waarna Gallia weer onder het gezag van Rome kwam.

 

ILS 562

Imp.Caes.M.Cassianius Latinius Postumus Pius Fel. invictus

Aug.Ger.max.,pont.max.,trib.pot.,cos.iii1,p.p.,procos.,restituit

--Acci (Guadix)  1.a.260 (vel 261)

 

ILS 365

Imp.Caes.Marco Piavonio Victorino P.F.Aug.

pont.max.,tr.p.,p.p., al.s.m.p.xiiii1

■  Lindi in Britannia.  1.Lindo Segelocum milia passuum xiii

 

ILS 567

do.no.C.Pio Esuvio Tetrico nobilssimo Caes.filio imp.C.Pii

Esuvi Tetrici P.F.invicti Aug. p.m., trib.pot.ii, cos.---------

--Beziers (in ora Gall.Narbonensis)

 

ILS 572

divo Claudio

--Thamugadi. Claudio Gothici. Divus Claudius

celebratur etiam in nummis

 

ILS 573

Imp.Caes.M.Aurelio Claudio Quintilo1 invicto Pio Felici Aug. pont.maximo,

trib.potest.,p.p.,a coh.Breuc.m.p.iiii2

--Mauretania. 1.Quintillus frater Claudii. 

2.a cohorte Breucorum milia passuum quattuor

 

ILS 578

perpetuo victoriosissimo indulgentissimo imp. restitori orbis L.Domitio

Aureliano Pio Felici Aug.pont.max.,trib.pot.v1, cos.ii, p.p., procos.,

res p.col.Thamug.viiii

--Numidia.  1.a.274

 

ILS 591

verea libertatis auctor imp.Caes.Marcus Claudius Tacitus Pius Felix

Aug.pontifex maximus Ghotycus (sic) maximus tribunicia potestas (sic)

bis, cos.ii1, p.p., procos.--------

--Tournon ad Rhodanum in prov.Narbonensi.  1.a.276

 

ILS 592

Imp.Caes.M.Annio Floriano P.F.invicto Aug.1 M.p.Li

--miliarius Britannicus.  1.a.276

 

ILS 593

magno et invicto imp.Caes.M.Annio Floriano Pio Felici invicto Aug.1 p.m.

trib.potest., cos.,p.p., procos., respublica Italiicens. devota numini

maiestratique eius, dedicante Aurelio Iulio v.p. a.v.p.2, curante Aurelio

Ursiano v.e.3, curatore rei p.Italicensium

--in ruderibus veteris Italicae prov.Baeticae.  1.a.276 

2.viro perfectissimo agente vices praesidis  3.viro egregio

 

ILS 594

Imp.Caes.M.Aur.Probo Pio Fel.Aug.Guthico pont.max.,

trib.pot., cos.1, p.p., d.d.

--Veleiae (est Parmae).  1.a.276

 

ILS 595

Imp.Caes.M.Aurelio Probo Pio Felici Aug.pont.maximo trib.pot.iii1,

cos., p.p., procos., municipium Aur.Aug.Segermes devotum numini

maiestatique eius d.d.p.p.

--Segermes in Africa.  1.a.278  2.sic lapis, requiritur cos.ii. Probus

Augustus consulatu functus est quinquies a.277,278,279,281,282

 

ILS 598

Imp.C.M.Aurelio Caro invicto Pio Felici Aug.pont.max. trib.potest.,

p.p., resp.mun.Verecund.1

--Verecundae prope Lambaesim.  1.a.282

 

ILS 599

fortissimo et clementissimo imp.Caes.M.Aur.Caro invicto Aug.

p.p¨., t.p., cos.ii1, p.p., proconsuli M.Aur.Valentinianus v.c.p.p.

Hisp.cit.2, leg.Augg.pr.pr. d.n. m.q. eius

--Tarracone.  1.a.283  2.vir clarissimus praeses provinciae

Hispaniae cit.

 

ILS 601

Imp.Caes.M.Aurelio Caro invicto Pio Felici Aug. et M.Aurelio Carino1

et M.Aurelio Numeriano nobilissimo Caess.s.2

--Numidia.  1.nomen Carini erasum 

2.fortasse Caess.s., i.e.Caesaribus tribus

 

ILS 602

principi iuventutis M.Aurelio Numeriano nob.Caes.

--Saepini in Samnio

 

ILS 605

Imp.Caes.M.Aur.Numeriano Pio Fel.invicto Aug.p.m., trib.pot., p.p.,

F.Cl.1 Ceutrones publice, curante Latinio Martiniano v.c.proc.Aug.

--Aime,ubi fuit Forum Claudii Ceutronum Axima,in Alpibus Graiis 

1.Foro Claudienses

 

ILS 606

M.Aurelio Carino nobilissimo Caes.Aug., pr.iii, cos.,filio imp. Caes.

M.Aureli Cari invicto P.F.Aug.p.p.,tr.p.ii1, p.m., cons.ii, procos.,

fratri M.Aureli Numeriani nobilissimo Caes.Aug. pr.iu.,

res publ. col.Kal.2, cur.Macrinio Sossiano c.v. cur.rei publ.

--Calamae (Guelma) in Numidia.  1.a.283 

2.res publica coloniae Kalamensium

 

ILS 610

Magniae Urbicae Aug.matri castrorum senatus ac patriae, 

coniugi d.n.Carini invicti Aug.

--Thamugadi

 

ILS 611

divo Nigriniano nepoti Cari Geminius Festus v.d.1 rationalis

--Romae in foro Augusti.  1.vir.devotus

 

ILS 612

Imp.Caesar C.Valerius Diocletianus Pius Felici

invictus Aug.Iovi conservatori

--Fabrateriae, prope Fregellas

 

ILS 614

aeterno imperatori nostro maximo optimoque principi Aurelio Valerio

Diocletiano Pio Felici invicto Augusto Paetus Honoratus v.c. corrector

Italiae, numini eius dicatissimus

--Patavi

 

ILS 616

d.n.Aur.Valerio Maximiano invicto P.F.Aug.p.m., nobilissimo Caes.M. vii

--Numidia, columna miliaria

 

ILS 617

Iovi, Herculi, Victoriae imperator Caesar Gaius Aurelius Valerius

Diocletianus Pius Felix invic.Aug.pont.max., Germ.max.,

trib.pot.v1, cos.iii,p.p.,procos. et imperator Caesar

Marcus Aurelius Valerius Maximianus Pius Felix invic.Aug.

pont.max., Germ.max., trib.pot.iii2, cos.ii,p.p., procos.,

invictissimi principes nn.totius orbis restitutores, castra cohortis 1

Aug.praet.Lusitanorum providentia suae maiestatis extracta dedicaverunt

--Aegypto.  1.a.288  2.trib.pot.Maximiani numeratur modo ab anno 285,

quo Caesar factus esse videtur, modo ab a.286, quo ad Augusti culmen

provectus est, ut hic

 

ILS 618

Providentissimo principi, rectori orbis ac domino,fundatori pacis aeternae

Diocletiano P.F.invicto Aug. pont.max. Ger.max. Pers.max., trib.pot.vii1,

cos.iiii, patri pat., procos., Sept.Valentio v.p., p.p.R., d.n.m.que eius d.d.2

--Augustae Vindelicorum (Augsburg),  1.a.290 

2.vir perfectissimus, praeses provinciae Raetiae

 

ILS 619

Magno et invicto ac super omnes retro principes fortissimo, imp.

Caes.M.Aur.Valerio Maximiano Pio Fel. invicto Aug. cos.iiii1, p.p., procos.,

Septimius Valentio2 v.p. a.v.praeff.praett.cc. vv.3, d.n.m.q.eius

--Romae (nunc in museo Vaticano).  1.a.293-296  2.idem est N.618 

3.vir perfectissimus, agens praefectorum praetorio

darissimorum virorum

 

ILS 635

[Iovi o.m.] et Genio maiestatiq. [d.d.n.n.] Diocletiani et Maximiani sen.1

Augg. et Constantii et Maximiani fortiss. et nobiliss.Caess.

Aurel.Marcellus v.p.praes.prov.Cariae d.n.eorum dedicavit

--Halicarnassi.  1.senior dicitur Maximianus, ita ut

Galerius aliquoties dicitur Maximianus iunior

 

ILS 642

[imp.Caesar.C.Aurel.Val.Diocletianus P.F. inv.Aug.po]nt.max.

Germ.max.vi, Sarm.max.iiii, Persic.max.ii, Britt.max., Carpic.max.,

Armen.max., Medic.max., Adiabenic.max.1, trib.p.xviii2, coss.vii3,

imp.xviii4, p.p., procoss. et imp.Caesar.M.Aurel.Val.Maximianus

P.F.inv.Aug.pont.max. Germ.max.v5, Sarm.[max.iiii,Persic.max.ii,

Britt.max., Carpic.max., Armen.max., Medic.max., Adiabenic.max.,

tri]b.p.xvii6, coss.vi, imp.xvii, p.p., procoss., et Fla.Val.Coinstantius

Germ.max.ii, Sarm.max.ii, Persic.max.ii, Britt.max., Carpic.max.7,

Armenic.max., Medic.max., Adiaben.max., trib.p.viiii8, coss.iii9,

nobil.Caes. et G.Val.Maximianus Germ.max.ii, Sarm.[max.ii, Persic.max.ii,

Britt.max., Carpic.max., Armenic.max., Medic.max., Adia]b.max.,

trib.p.viiii8, coss.iii9, nobil.Caes.dicunt.

--Edicti Diocletiani et collegarum de pretiis rerum (gevolgd door 2

pag. tekst en ca.1 p.toelichting) 1.-  2.a.301  3.cos.septimus fuit

Dioclet. A.299 una cum Maximiano sextum  4.Dioclet.cum primum

post acceptum imperium, nuntiata victoria de Germanis vel de

Britannis, appellari coepit imperator iterum,etc. 

5.quod Germ.max.quintum dicitur Maximianus, non sextum,etc. 

6.trib.pot.Maximiani numiratur modo ab anno 285, quo Caesar

factus esse videtur (zie N.642),modo ab a.286  7.- 

8.Apparet Constantium et Galerium trib.potestatem acce

pisse non a.292 ut credebatur propteria quod auctor de mort.pers.

c.35 narrat proximis post Galerii mortem (a.311) kal.Martis

impendisse vicennalia eius, sed a.293, et vicennalia illa Galerii

kal.Martis a.312 celebranda pertinuisse ad initium vicesimi anni 

9.cos.tertium uterque Caesar fuerat a.300

 

ILS 647

divo M.Aur.Val.Maximiano seniori

--in agro Amiternino

 

ILS 649

domino nostro C.Flavio Valerio Constantio nobilissimo

Caes.col.col.Iul.Aug.Sald.legionis vii immunis1

--Saldis in Mauretania (=Bougie)  1.coloni coloniae

Iuliae Augustae Saldensium legionis septimae immunis

 

ILS 650

optimo benignissimoq.principi Flavio Valerio Constantio nob.Caesari

Germanico max.cons.1, colonia Nicomedensium, d.n.m.q.eius

--Nicomedia.  1.consul i, a.294, cos.iterum a.296

 

ILS 651

Imp.Caes.Flavio Valerio Constantio invicto pio felici Aug.pontifici maximo,

tribuniciae potestatis xiiii, imp.ii, cons.vi1, p.p.2,

Val.Antoninus p.p.N.C.3, n.m.q.e.d., p.p.p.4

--Thibili in Numidia.  1.cos.vi Constantius fuit anno 306,

unde numerus trib.pot.suppleri potuit  2.Patri patriae

proconsuli  3.praeses provinciae Numidiae Cirtensis 

4.pecunia publica posuit

 

ILS 652

divo Flavio Valerio Constantio colonia Mint.

--Neapolis, sed ablata ut videtur Minturnis

 

ILS 653

b.f1.fortissimo. et invictissimo Caesari d.n.

Galer.Aur.2Val Maximiano principi iuventutis

--Alexandriae Troadis. 

1.aut more Latinorum Bonum factum, aut more Graeco :

Bona Fortuna  2.Aurelii nomen rarissime dicitur Galerio

 

ILS 654

Galerio Valerio Maximiano iun.1 nobilissimo Caes. principi iuventutis

senatus ac patriae, invicto pio felici Aug., res p.col.Thamug.numini

maiestatique eius devota

--Thamugadi.  1.iunior.

 

ILS 655

d.n.Flavio Valerio Severo nobilissimo Caesari

ordo et populus Vulcentium d.n.m.q.eius

--Vulcis Etruriae,nunc Romae

 

ILS 656

xxxvi Dd.nn.Flavio Val. Constantio et Galerio Val.Maximiano invictissimis

clementissimis semper Augg. et dd.nn.Fla.Valerio Severo

et Galerio Valerio Maximino nobilissimis ac beatissimis Caess.

--in valle Aniensis.

Positi sunt inter kal.Maias 305 et extremum mensem Aug.306

 

ILS 657

dd.nn.victoribus Maximiano et Severo imperatoribus1 et Maximino et

Constantino nobilissimis Caesaribus. Ab Ero in Clusina2 in viiii J3

--Aegypta.  1.titulus positus a.306/07, post mortem Constantii et

Severum Augustum dictum, antequam mors ipsus Severi in

Aegupto innotuisset  2.De via ducente Hero Clysma 

3.Numerus et latine et Graece positus

 

ILS 661

divo Iovio Maximiano ordo Sol.

--in castro Seckau prope Leibnitz Stiriae, ubi fuit municipium Solva

 

ILS 663

Imp.Caes.Gal.Val.Maximino p.f.inv.Aug. et imp.Caes.

Fl.Val. Constantino p.f.inv.Aug. et imp.Caes.Liciniano Licin-----

--Asia. Titulus positus post Galerii,ante Maximini mortem

(a.311/313), sive etiam ante bellum coeptum inter Licinium et

Maximinum quo hic obiit; quo  tempore inter tres

legitimas Augustos etc.etc.

 

ILS 666

domino patri M.Val.Maxentio viro claris.,Val.Romulus

c.p.,pro amore caritatis eius, patri benignissimo

 

ILS 667

Dominae matri Val.Maximillae nob.fem., Val.Romulus c.p.,

pro amore adfectionis eius, matri carissimae

--in agro Romano. Tituli positi Maxentio nondum imperatori

(i.e.ante mensem Oct.306) et uxori eius Valeriae Maximillae

a Valerio Romulo filio

 

ILS 671

filio divi Maximiani, genero divi Maximiani felicissimorii impp., imp.totius

orbis perpetuo, d.n.M.Aur.Val.Maxentio pro felici invicto et gloriosissimo

semper Aug., Val.Faustus v.p.p.p.Maur.Caes.devotus numini maiestatique eius

--Caesareae (Cherchel) Mauretaniae.  Titulus positus aut a.311,

quo defunctus est socer Maxentii Gal.Maximianus, aut a.312

 

ILS 673

divo Romulo n.m.v.1 cos.ord.ii2, filio d.n.Maxenti invict. [ac perpet.]

Aug., nepoti divi Maximiani sen.et divi Maximiani iunioris3 ac --------

--Romae in circo Maxentii ad viam Appiam.  1.nobilissimae memoriae

viro  2.a.309, quo annodefunctus videtur Romulus  3.intelligitur Galerius

soccer Maxentii (cf.N.671)

 

ILS 674

restutitori publicae libertatis ac propagatori totius generis humani

nominisque Romani d.n.l.Domitio Alexandro p.f.inv.Aug. Scironius

Pasicrates v.p.[p.p.Numi]dia[e]----------

--Cirtae. (Constantine).  1.imperatorem se appellavit ille a.308,

 oppressus a Rufio Volusiano praef.praetorii Maxentii a.circ.310

 

ILS 675

d.n.Val.Liciniano Licinio pro faelici (sic) invicto Aug.

 

ILS 679

d.n.imp.Valerio Liciniano Licinio Aug. pont.max.Sarmatico

max.Germanico max. tribunicia potestate x1, cons.v2, imp.x,

patri patriae, procons., col.Bisica Lucana devota numinibus maiestatique eius

--Africa.  1.a.316  2.consul quintum processit Licinius anno denum 318

 

ILS 682

Imp.Caes.Flav.Val.Constantino pio fel.nob.Caesari,

divi Constanti Pii Aug. Filio

--Anglia prope Chester

 

ILS 686

pons Nulvi1, expeditio imperatoris Constantini

--Caesareae Mauretaniae (Chercel). 

1ad pontem Mulvium prope urbem Romam periit Maxentius

victus a Constantino mense Oct.312

 

ILS 687

restitutori publicae libertatis defensori urbis Romae communis omnium

salutis auctori d.n.imp.Fl.Val.Constantino pro felici invicto semper Aug.,

codicari naviculari infernates1, devoti n.m.q.eius, curante

Aur.Victoriano v.p., praef.ann.2

--Ostiis Romam allata.  1.de codicariis naviculariis 

2.viro perfectissimo praefecto annonae

 

ILS 692

d.n.restitutori humani generis, propagatori imperii dicionisque Romanae,

fundatori etiam securitatis  aeternae, Fl.Val.Constantino felici maximo pio

semper Augusto, filio divi Constanti semper et ubique venerabilis1,

C.Caeionius Rufius Volusianus2 v.c.consul ordinarius, praef.urbi vice

sacra iudicans, numini maiestatiq.eius dicatissimus

--Romae ad forum Traiani.  1.scribendum Venerabili putat 

2.cos.ord.fuit a.311, iterum a.314, praef.urbis inde a.d.28

Oct.a.310 usque ad d.28 Oct.311praef.urbis iterum a.d.8 Dec.a.313

usque ad d.20 Aug.315; in hac praefecturae titulus positus est.

 

ILS 697

d.n.imp.Caes.Fl.Constantino maximo p.f.victori1 Aug.,pontif.max.,

trib.pot.xxii2, imp.xxii, cons.vii, p.p., procons., humanorum rerum

optimo principi, divi Constanti filio, bono reip.nato

--Vicetiae.  1.Victoris vocabulum a Constantino userpatum esse

videtur non primis annis imperii, num fuit Constantinus a.326

 

ILS 707 divo Constantino

divo ac venerabili principi Constantino, patri principium maximorum,

Fl.Crepereius Madalianus1 v.c., praef.ann.cum iure glad.

--Romae.  1.ad eundem Madalianum cum ageret vices praefectorum

praetorio, data est a.341. (Lex cod.Theod.16.10.2)

 

ILS 708 Helenae Aug.

Dominae nostrae Flaviae Augustae Helenae, divi Constanti castissimae

coniugi, procreatrici d.n.Constantini maximi piissimi ac victoris Augusti,

aviae dominorum nostrorum Crispi1 et 1Constantini et Constanti2

beatissimorum ac felicium Caesarum, Alpinius Magnus v.c. corr.

Lucaniae et Brittiorum statuit, devotus excellentiae pietatique eius.

--Salerni.  1.Erasa, sed leguntur. Erasum autem est nomen Crispi

post caedem eius a.326. 2.Constantius Caesar factus

est d.8 Nov.323. Positus igitur titulus inter a.323-326

 

ILS 710 Faustae Aug.

piissimae ac veneravili d.n.Faustae1 Aug., uxori1 d.n.maximi victoris

Aug.Constantini, novaercae2 ddd.nnn.Crispi3 Constantini Constanti

baeatrissimorum Caesarum, resp.Surrentinor.

--Surrenti.  1.Faustae et uxori vocabula erasa,sed leguntur. 

2.Novercae vocabulum erasum.  3.Erasum,sine dubio fuit Crispi.

Titulus positus post d.8 Nov.323 (cf.N.708,not.2), ante finem anni

326, quo occisi sunt Crispus et post hunc ipsa Fausta.

 

ILS 712 Constantino et Licinio

dd.nn,Constantino maximo et Liciniano Licinio Augg.et Flavio Crispo

et Liciniano Licinio et Fl.Cl.Constantino Caesaribus b.r.p.n.1

--Falerione Piceni. Tituli positus sunt inter 317,quo Constantinus

et Licinius filios suos Caesares fecerunt, et a.323 (vel 324)

quo Licinius periit et tertius filius Constantini, Constantius,

Caesar factus est.  1.Bona rei publicae natis

 

ILS 716 Crispus Caes.

Flavio Valerio Crispo nobilissimo Caes., filio d.n.Constantini maximi,

adque invicti semper Aug. et nepoti divi Constanti,Ovinius Gallicanus v.c.,

praef.urb.1 et iudex sacrarum cognitionum, devotus n.m.q.eius.

--Romae.  1.Ovinius Gallicanus praef.urbi fuit a.316 et 317,

teste Laterculo praefectorum apud chronographum a.354

 

ILS 718 Delmatius

d.n.Fl.Delmatio nob.Caes.

--Saillans in agro Vocontiorum. 

Delmatio Caesar factus est a.335, occisus post mortem Constantini

 

ILS 726 Constantius

felicitatem publicam clementia et virtute cumulanti d.n.Fl.Iul. Constanti1

pio felici victori ac triumphatori Aug., Aur.Avianius Symmachus2 v.c.

praef.annonae, d.n.m.q.eius dedicata vi kal.Iun. dd.nn.Carino Aug

.et Numeriano Aug.coss.3

--Romae.  1.a.337-350  2.idem memoratur N.769 ;

eiusdem titulum honorarium  dabimus inter senatorios  3.a.284

 

ILS 729 Constanti et Constantis

beatissimo saeculo dominorum nostrorum Constanti et Constantis1

Augustorum2 senatus populusq.Romanus clivum Tiburtinum3

in planitiem redegit, curante L.Turcio Secundo,

Aproniani praef.urb.fil., Asterio c.v.correctore Flam. et Piceni

--prope Tiburi.  1.Constantis nomen erasum (temporibus sine dubio

Magnentii)  2.a.340-350  3.Eodem tempore iussu senatus

populique Romani,eodem Turcio Asterio curante,

pons viae prope Tibur refectus est

 

ILS 732 Constantius

m.p.V.- imp.Caes.Fla.Iul.Constantius pius fel.Aug.victor maximus

triumfator aeternus, divi Constantini optimi maximique principis (filio)

divorum Maximiani et Constanti nepos, divi Claudi pronepos1,

pontifex maximus, Germanicus Alamamnicus (sic) maximus,

Germ.max., Gothicus maximus, Adiabin.(sic) max., tribuniciae potestatis

xxxii2, imp.xxx, consuli vii3, p.p., proconsuli, viis munitis, pontibus

refecti (sic), recuperata re publica, quinarios lapides per Illyricum fecit,

ab Atrante ad flumen Savum milia passus cccxlvi.

--Sirmii (Mitrovitza).  1.--  2.a.354 vel 355, cum Constantius Caesar

factus sit a.323 vel 324 et sine dubio eodem tempore trib.pot.adeptus 

3.cos.septimum Constantius processit anno 354, cos.octavum a.356

 

ILS 738 Constantius

dd.nn.Constantius victor ac triumfator semper Aug.et //////1 nobilissimus

Caesar pro virtutum [meritus] etlaborum quos in p[raefectur]a emensus

est, viro clarissimo Filippo praef.praetori2 [statua]m ex aere fusam

auro condecoratam conlocari iusserunt

--Chytris in Cypro.  1.erasum nomen sine dubio Galli Constantii 

2.Philippus praef.praet.a.346 (code Theod.) item a.349,

consul ord.a.348

 

ILS 741 Magnentius

Propagatori orbis ac Romanae rei [d.n.Magnentio1] maximo victori

ac triumfatori semper Aug., Fabius Titianus v.c. cons.ord.,

praef.urbi iterum, iudex cogn.sacr.2, maiestat. eius dicatissimus

--Romae. Incisi sunt tituli pertinentes ad a.355. 

1.nomina imperatoris et praefecti erasa. Fabius Titianum,

cons.ord.a.337, praef.urbis a.350/1,  2.iudex cognitionum sacrarum.

 

ILS 743 Magnentius

d.n.Magno Magnentio imperatori Aug.p.f., b.n.r.p.n.1 xxxi

--inter Bracaram et Asturicam, lapis miliarius. 

1.Bona rei publicae nato

 

ILS 746 Decentius

---vii p.Do.n.Fla.Decentio no.Cae.vii

--Prope Tolosam. In hoc solo lapide Decentium appellari Flavium

 

ILS 747 Decentius

d.n.Magno Decentio Cesar p.f.semper Aug.n---------

--prope Siccum provc.Africae, columna miliaria

 

ILS 748 Cludi Silvanus

d.n.imp.Cludi Silvanus Aug.1, bono riep.(sic) natus

--Aversae in Campania,col.mil.  1.imp.Cludius,vel potius Clodius

Silvanus ignotus est, Silvanus qui a.355 Coloniae Agrippinae

purpuram sumpsit et mox interfectus est (ca.octavum et vicesimum

diem); quem tamen in Campania vix potuisse agnoci,

Constantio legitimo imperatore degente Mediolani.

 

ILS 749 Iulianus

nobiliss.Caes.d.n.Fl.Iuliano Annius Antiochus v.p.1 corrector d.p.e2

--Cannis.  1.vir perfectissimus  2.devotus pietati eius

 

ILS 753 Iulianus

Imp.Caess.(sic) d.n.Fl.Cl.Iuliano p.f.victori ac triumf. semp. Aug.p.m.

imp.vii, conss.iii1, bono r.p.nato, patri patriie (sic), proconss.

--Sirmione ad lacum Benacum  1.consul tertium Iulianus fuit a.361,

quartum a.363, ut lapides positi sint a.361 aut 362

 

ILS 760 Valentianus et Valentius

dd.nn.Fl.Valentiano et Fl.Valenti divinis fratibus et semper Augustis,

devota Venetia conlocavit

--inter Veronam et Brixiam, nunc Brixiae, columna.

 

ILS 764 Valentinianus

Felicitate perpetui1 temporis d.n.Valentiniani victoris ac triumfatoris

semper Aug.,Avianius Valentinus v.c.cons.Camp.,

devotus numini maiestatique eius

--Puteolis.  1.scr.perpetuae

 

ILS 771 Valentinianus

domini nostri imperatores Caesares Fl.Valentinianus pius felix maximus

victor ac triumf.semper Aug., pontif.maximus, Germanic.max.,

Alamann.max., Franc.max., Gothic.max.,trib.pot.vii, imp.vi, cons.ii,

p.p.p.3, et Fl.Valens pius felix max. victor ac triumf. semper

Aug.,pontif.maximus, Germanic.max., Alamann.max., Franc.max.,

Gothic.max., trib.pot.vii, imp.vi, cons.ii1, p.p.p.2, et Fl.Gratanus pius felix

max.victor ac triumf.semper Aug., pontif.  maximus, Germanic.max.,

Alamann.max., Franc.max., Gothic.max., trib.pot.iii, imp.ii1,

cons.primum, p.p.p.2.  pontem felicis nominis Gratiani in

usum senatus ac populi Rom.constotui dedicarique iusserunt.

--Romae.  1.Valentinianus imp.factus mense Febr.364, Valens mense

Mart.364 si in trib.pot.numeranda antiquum morem retinuerunt,

septimam trib.pot.in choaverunt d.10 Dec.369, non multum ante

tertium consulatum quod susceperunt k.Ian.370 ; ut titulus positus

sit exeunte a.369. Sed si ita est, Gratianus, Augustus appellatus

d.24 Aug.367, appellari debuit trib.pot.iiii, non trib.pot.iii.

Ergo hic certe numerus corruptus est.  2.pater patriae, proconsul

 

ILS 780 Theodosius pater imp.

Inclytae venerandeque memoriae viro Flavio Theodosio1, genitori domini

nostri invictissimi perennisque principis Theodosi perpetui Aug.,

curus virtute felicitate institia et propagatus terrarum orbis et retentus

statuam equestrem subauratam Apuli et Calabri pro voto et devotione

posuerunt, curante ac perficiente Flavio Sexione2 viro perfectissimo,

correctore Apuliae et Calabriae.

--Canusii.  1.Theodosius pater Theodosii imperatoris occisus est

a.376 (Hieronymo chron.)  2.cf.Symmach.ep.2,43

 

ILS 782 Gratiano,Valentiano,Theodosio

dominis omnium Gratiano Valentiano et Theodosio imperatorib.

Augustis. L.Val.Sept.Bassus v.c.praef.urb., maiestati eorum dicavit

--Romae

 

ILS 783 Theodosius

domino nostro Fl.Theodosio Augusto.

Faltonius Probus Alypius praef.urb.1

--Romae.  1.Alypius praef.urb.fuit a.391 (code Theod.14,2.2)

 

ILS 785 Valent.,Theod.,Arcad.

Ddd.nnn.FFF[LLL] Valentin. Theodosio et Arcadio piis felicibus victoribus

et triumfatoribus semper Aug., ad solacium lavoriosae festinationis.

--Assi. Tituli (hic et N.786) positi inter annum 383 quo Arcadius

Augustus dictus et Gratianus interfectus est, et a.392,

quo interfectus est Valentinianus iunior.

 

ILS 787 Valent.,Theod.,Arcad.,Maximo

Quinto fl.p.p., sac.prov.1,- salvis ac toto orbe vin[cen]tibus dddd.

nnnn.FFFF LLLL2 Valentiniano Theodosio Arcadio et Maximo3 semper

August.3, ob mertitum magnifuce legationis quam pro voto totius

provinciae exeutus est et peregit Quintus vir laudabilis sacerdotalis :

huic cuprens conpetentibus meritis respondere totius provinciae

consilio ad decreto ord.n.i.pos.p.p.4

--prov.-Tripolitanae.  1.Quinto flamini perpetuo, sacerdotali

provinciae.  2.Quattuor dominis nostro Flaviis 

3.Maximi nomen erasum. Maximus est, qui a.383 Gratianum

interfecit et a.388 a Theodosio:victus et interfectus est. 

4.consilio ad(que) decreto ord(inis) n(ostri)i pos(ita) p(cunia) p(uplica)

 

ILS 789 Arcadio

extinctori tyrannorum ac publicae securitatis auctori domino nostro

Arcadio perpetuo ac felici semper Augusto, Ceionius Rufius Albinus v.c.

praef.urbi iterum viae sacra iudicans, d.n.m.[q.eius].

Romae. Tituli positi sunt anno 389, quo Albinus praefecturam urbi

suscepit (code Theod.) aut paullo post, tyranni igitur intellegendi

sunt Maximus et Victor

 

ILS 792 Theod.,Arcadi,et Honori

pro beatitudine temporum felicitatemque (sic) publici status imp .

ddd.nnn.Theodosi Arcadi et Honori perenium Augustorum,

ripam macelli dextra lebaque ad gratiam splendoremque civitatis

Puteolanae instructum (sic) dedicavit Fabius Pasiphilus v.c.

agis (sic) vicem praefectorum praetorio et urbi

--Puteolis, titulis scriptus non solum post Honorium Augustum

dictum (a.393), sed etiam post mortem Eugenii (6 Sept.394),

ante mortem Theodosii (17 Ian.395).

 

ILS 793 Arcadi et Honori

dd.nn.Arcadius et Honorius [invicti et] perpetui Augg.,theatrum Pompei,

[collapso] exteriore ambitu, magna etiam [ex parte] interiore ruente1,

convulsum, [ruderibus] subductis et excitatis invice[m fabricis novis,

restituerunt].

--Romae. Tituli hic et qui sequuntur positi inter annum 395,

quo mortuus Theodosius senior et 402, quo Augustus dictus

est Theodosius iunior.  1.interior virtute = traditur

 

ILS 794 Arcadio et Honorio

Imperatoribus invictissimis felicissimisque dd.nn.Arcadio et Honorio

fratibus senatus populusque Romanus vindicatei rebellione et Africae

restitutione laetus.

--Romae.pertinet titulus ad victoriam anno 398 de

Gildone reportatem.

 

ILS 796 Arcadio

d.n.Fl.Arcadio pio felici victori ac triumfatori semper Augusto,

Caecina Decius Albinus1 v.c. praefectus urbi vice sacra iudicans,

devotus maiestatique eius.

--Romae.  1.praef.urbi a.402 (code Theod.)

 

ILS 797 Arcadio et Honorio

s.p.q.R.impp.Caess.dd.nn.invictissimis principib. Arcadio et Honorio

victorib. ac triumfatorib. semper Augg., ob instauratos urbi aeternae

muros, portas ac turres1, egestis immensis ruderib., ex suggestione

v.c.et inlustris , com. et mag. utriusq.militiae Stilichonis, ad

perpetuitatem nominis eorum simulacra constituit,

curante Fl.Macrobio Longiniano v.c. praef.urb., d.n.m.q.eorum.

--Romae olim portam Praenestinam. Titulus positus est cum ob

metum belli Gothici muri urbis Romae restituerentur (Claudian.

De vi cons. Hon.529 seq.), anno ut videtur 401 vel 402,

certe non multo post, cum Theodosius alter ad imperium

evectus a.402 non commemoretur.  1.de hac murorum ab

Aureliano conditorum restitutione conferendus est Iordan. top.

 

ILS 798 Arcadio,Honorio,Theodosio

Imppp.clementissimis felicissimis toto orbe victoribus ddd.nnn. Arcadio,

Honorio, Theodosio Auggg.1 ad perenne indicium triumphorum,

quod Getarum nationem in omne aevum tropacisq.

decoratum s.p.q.R.totius operis splendore ------

--Romae.  1.Theodosius iunior purpera indutus est d.2 Feb.402,

Arcadius mortuus a.408. titulus ad victoriam a.405 a Stilichone

de Radagaiso reportatam.

 

ILS 799 Arcad.,Honor.,Theod.

Fidei virtutiq.devotissimorum militum domnorum nostrorum Arcadi,

Honori et Theodosi perennium Augustorum, poot confectum Gothicum

bellum felicitate aeterni principis domni nostri Honori,

consiliis et forti tudine inlustris viro comitio et //////1

 

ILS 801 Constantius

reparatori rei publicae et parenti invictissimorum principium Fl.Constantio

v.c. et inlustri, comiti et magistro utriusq.militiae, patricio et tertio cons.

ordinario1,Aur.Anicius Symmachus v.c .pr.urb. vice sacra iudicans dedicavit

--Romae.  1.est Constantius maritus Placidiae, cos.tertio a.420,

eo ipso anno insequenti Augustus renunciatus ab Honorio,

ut mox defunctus.

 

ILS 803

d.n.Valentiniano florentissimo Caesari Anicius Acilius Glabrio1Faustus v.c.

iterum praefectus urbi2 reparavit

--Romae.  1.Clarus traditur  2.Faustum praef.urbi fuisse a.425

(code Theod.), quo anno hunc titulum positum esse

Valentiano nondum Augusto apparet

 

ILS 806 Theod.,Valentiniano

salvis dd.nn.Theodosio et Valentiniano p.f.v. ac triumph.semper

Aug.xv [et iv] cons.1 vir inl.Auxiliaris prf.praeto. Galliarum

de Arelate Massilmiliaria poni statuit. M.p.l.

--Arelate, columna miliaria.  1.Piis felicibus victoribus ac

triumphatoribus,semper Augustis,decimum quintum

[et quartum] consulibus, i.e.a.435


ILS 809

Petroni Maximi. Ddd.nnn.invictissimi principes Honorius, Theodosius et

Constantius1 censores remuneratoresque virtutum Petronio Maximo2

v.c.,praef.urb.ad petitionem senatus amplissimi populiq. Romani

statuam, meritorum perenne monumentum, in foro Ulpio constitui

iusserunt ; cuius a proavis atabisq.nobilitas parib.titulorum

insignib.ornatur ; etc.etc.

--Romae.  1.a.420 vel 421  2.est Petronius Max.qui,

imperator appellatus post caedem Valentiniani a.455,

post paucos menses occisus est.

 

ILS 810

dd.nn.Leone                         Caecina Deci

et Iul.Maiori                         us Basilius

ano1pp.Augg.2                      p.p.3 fecit.

--Venetiis.  1.Leo imperavit Constantinopoli ab a.457 ad a.473,

Maiorianus in Occidente ab a.457 ad a. 461.  2.Perpetuis Augustis. 

3.praef.praetorio Basilius fuit a.458. idem consul fuit a.463,

idemque memoratur a Sidonio Apollinari ep.1,9

 

ILS 811 Leo et Severus

salvis dd.nn.                         Celius Aconius

Leone et Libio                       Probianus2 prae

Severo1 pp.Aug.                    praet. fecit

--1.Livius Severus regnavit a.461-465 

2.videtur esse Probianus cos.ord.a.471

 

ILS 812 Leo et Antemio

Salvis dd.                          Publi-----

nn. Leone                          Rufini ---

et Antemio1                      Valeri----

--Hungaria.  1.Anthemius regnavit ab a.467 ad a.472

 

ILS 813 Ricimer

salvis dd.nn.                         Plotinus Eus

et patrici                               tathius v.c.        

o Ricimere1                          urb.pr. fecit

--Neapoli.  1.Ricimer decessit a.472,

paullo post quam Anthemio substituerat Glycerium

 

ILS 814 Iulius Nepos

salvo d.n.                         Audax v.c.2

Iulio Nepote1                   praefectus

pp.Aug.                            urb. fecit

--Belgrado.  1.Nepos regnavit a.474 2.Castalius Innocens

Audax qui in praefectura urbis,num idem sit, incertum

 

ILS 818

sancto ac beatissimo apostolo Iohanni Evangelistae Galla  Placidia

Augusta cum filio Placido Valentiniano Augusto et filio sua Iusta Grata

Honoria Augusta Liberationis periculum maris votum solvent

                                                    2

Galla Placidia Augusta pro se et his omnibus votum solvit

             3                                                       4

d.Constantinus                                       d.Valentinianus

d.Theodosius                                         d.Gratianus

d.Arcadius                                             d.Constantinus

d.Honorius                                                Gratianus nep.

Theodosius nep.2                                      Ioannes nep.3

         5

d.n.Theodosius,   d.n.Eudocia

         6

d.n.Arcadius,   d.n.Eudoxia Aug.

--Ravenna.--- Galla Placidia matre Valentiniani iii.  Factae sunt

inscriptiones non ante a.425, quo Valentinianus iii imperator factus

est, vix post a.434, quo anno Honoria palatio expulsa est.  1.--  

2.D(ivus ?) Theod.sine dubio imp.est, pater Placidiae, Gratianus et

Valentinianus (ii) filii Valentiniani senioris ideoque avunculi

Placidiae (nam huius mater Galla fuit et ipsa filia Valentiniani

senioris), Theod. nep.fortasse est filius Placidiae ex Athaulpho. 

Gratianus et Ioannes possunt esse filii Theodosii defuncti infantes

(Gratianum filium Theodosii mortuum vivo patre).  Sed cur

nep(otes ?) hi dicantur, incertum.  Item incertum duo Constantini

qui sint.  Fortasse altero loco reponendum Constantius, vix enim

potest abesse Constantius maritus Placidiae, pater Valentiniani iii.  

3.Dominus noster Theodosius et domina nostra Eudocia sine dubio

sunt imp.Orientis Theod. Iunior et coniux eius Eudocia ;

d.n.Arcadius et d.n.Eudoxia vix sunt ii qui antea Constantinopoli

regnaverunt ---- ibi Arcadius, sed videntur esse Theod.iunioris

liberi, ex quibus Arcadius sine dubio infans defunctus.

 

ILS 819

Theodosius pater Eudocia cum coniuge votum cumque

suo supplex Eudoxia nomine1 solvit

--Romae. Intelleguntur Theodosius iunior et Eudocia coniux eius

eorumque filia Eudoxia, inscriptio post nuptias factas cum

Valentinianus iii (a.437), fortasse anno 439 vel 440 

1.Non intellego ; fortasse scr.coniuge

 

ILS 1224c

Mavortii. Q.Flavio Maesio Egnatio Lolliano v.c. colligeus

decatressium1 patrono dignissimo posuerunt

--Puteolis.  1.Decatressium sive decatrensium

(N.1226) vocabulum obscurum